تقدیر از مدیرعامل شرکت پویان قطعه خوزستان برای داوری سومین رویداد بزرگ ایده پردازی استان خوزستان

تقدیر از مدیرعامل شرکت پویان قطعه خوزستان برای داوری سومین رویداد بزرگ ایده پردازی استان خوزستان

  نظرات